გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა

 

საქართველოს კანონი რეკლამის შესახებ

   გარე რეკალმის განთავსების ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები საკუთარ

ფართზე.

 წარსადგენი დოკუმენტაცია:

1. საჯარო რეესტრის ამონაწერი ფართის საკუთრების უფლებაზე.

2. პირადობის მოწმობის ასლი.

 

   გარე რეკალმის ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები იჯარით აღებულ

ფართზე.

წარსადგენი დოკუმენტაცია:

1. საჯარო რეესტრის ამონაწერი ფართის საკუთრების უფლებაზე.

2. პირადობის მოწმობის ასლი.

3. მინდობილობა ( ფართის მეპატრონის მხრიდან მის კუთვნილ ობიექტზე

რეკლამის განთავსების თანხმობაზე )

4. თანაგამცხადებლად ( ფართის მეპატრონის და ფართის დამქირავებლის

ერთობლივი განაცხადი ობიექტზე რეკლამის განთავსების ნებართვაზე )

 

    ჩვენს მიერ გაწეული სამუშაოები, თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების

შემდგომ:

1. არსებული სიტუაცირი ფოტოს გადაღება

2. რეკლამის დიზიანის შექმნა

3. ფოტო მონტაჟის გაკეთება ( შემდგომში ობიექტის ვიზუალი )

4. შესასრულებელი სამუშაოს და მასასლების აღწერილობა

5. მასალების მოცულობათა უწყისი.

 

 შემდგომში ყველა საჭირო დოკუმენტების და ფოტო

რესურსების წარდგენა მერიის შესაბამის სამსახურში.

 

ნებართვაზე პასუხუს ვადა : ხუთი სამუშაო დღე.

 

ჩევენს მიერ განხორციელებული სამუშაოების ჩატარების დროს დაცული არის კანონი

გარე რეკლამის შესახებ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created MRG computers